Skip to Content

Arşiv - May 2012 - Bilirkişi Raporu Örneği

Tarih
 • Tümü
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Tür

Mayıs 30th

Tür Değişikliği İçin Özsermaye Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

29.05.2012 - 23:25

Bir anonim şirketi, Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçesinde Anonim Şirketini, Limited Şirkete dönüştüreceğinden şirketin özsermaye tespitini istemiştir. Mahkeme tarafından verilen karar gereğince bilirkişi olarak atanmış talep sahibi K....... İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Mahkemeye sunmuş olduğu Yevmiye Defteri ve bilançosu incelenerek şirketin öz sermayesi tespit edilmiştir. Özsermaye tespit bilirkişi rapor örneği ektedir.

Mayıs 28th

Menfi Tespit Bilirkişi Rapor Örneği

28.05.2012 - 00:42

İcra takibi neticesinde maaşından haciz kararı ile kesinti yapılan davacı kesintinin haksız olduğunu, böyle bir borcunun bulunmadığını öne sürerek dava yoluna gitmiştir. Sulh Hukuk Mahkemesi Başkanlığı’nca, menfi tespit dava konusuna ilişkin olarak, dosya içerisindeki dayanak kanıtlarının incelenerek, alacağın tespitinin yapılması, işlemiş faizlerinin hesaplanması ve tespit edilemesi için Yüce Mahkemece re'sen bilirkişi seçilerek rapor hazırlanarak sunulmak üzere görüş istenmiştir.

Alacak Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

27.05.2012 - 23:58

Kamu İktisadi Teşekkülü olan Anonim Şirketin ihale ile hizmet alımına başvurmuştur. İhale sonucuna bir firma itiraz etmiş ve ihale için hak talebinde bulunmuştur. Bu nedenle açılan dava sonucu dosya ekleri ile birlikte yüce mahkemece bilirkişiye tevdi edilmiştir. Dava nedeni ile alacak doğup doğmadığını ve alacak doğdu ise hak edilen alacağın hesaplanması istenmiştir. İnceleme sonucu yazılan alacak davası bilirkişi rapor örneği ektedir.

Mayıs 17th

Özsermaye Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

17.05.2012 - 19:04

Şirketler tür değişikliği, birleşme v.b. gibi nedenlerle özsermayelerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi için Asliye Ticaret Mahkemelerine başvururlar. Asliye Ticaret Mahkemesince seçilen bilirkişi, dosya içerisinde sunulan evraklara dayanarak Özsermaye Tespit Raporunu hazırlar ve Yüce Mahkemeye sunarlar. Nevi (tür) değişikliği nedeniyle yapılmış Özsermaye Tespit Raporu ekte yer almaktadır.

Mayıs 16th

İşe İade Bilirkişi Raporu Örneği

15.05.2012 - 23:16

Kurumda yolsuzluk yapıldığı tespit edilmiş yolsuzluk yapanlar el çektirilmiştir. Yolsuzluk yapanların emrinde çalışan memurda işten çıkartılmıştır. İşten çıkartılan memur kurumda yapılan yolsuzluktan haberdar olmadığını belirterek işe iade davası açmıştır. Memurun işe iadesi ile ilgili açtığı davada yüce mahkeme dosyayı bilirkişiye tevdi etmiştir. Dava ile ilgili hazırlanan işe iade bilirkişi raporu örneği ektedir.

Mayıs 4th

Kısmi Bölünme Bilirkişi Raporu Örneği

04.05.2012 - 16:09

Bir sermaye şirketinin kendi duran varlığı olan taşınmazları vermek suretiyle diğer bir sermaye şirketinin hisselerini edinmesi kısmı bölünme olarak değerlendirilmektedir. Kısmi bölünme esnasında şirketlerin özvarlıklarına dikkat etmek ve ayrıca bu özvarlığın şirket ortakları aleyhine azalmasının önüne geçilmelidir. Gayrımenkul karşılığında menkul kıymet edinilmesi duran varlıkları değiştirmemektedir. Kısmi bölünme için yüce mahkemeye başvuran şirketler bölünmenin oluşumu hakkında hazırlanan kısmi bölünme bilirkişi raporu ile bölünebilmeyi sağlamışlardır. Ekte kısmi bölünme bilirkişi raporu örneği mevcuttur.

Tazminat İstemi Bilirkişi Raporu Örneği

04.05.2012 - 16:00

Makinesi kendi rızası olmadan fabrikasından alınan kişi zararının tazminini istemektedir. Makinayı  kullanamamasından doğan zararın tazminini talep ettiği dava sonucu hazırlanan bilirkişi raporudur. Makinanın elde olmamasından doğan zarar olumlu zarar ve olumsuz zarar olmak üzere ayrı ayrı hesaplanarak toplam da kişinin uğradığı zarar hesap edilmiştir. Tazminat İstemili Bilirkişi Rapor Örneği ektedir.

Mayıs 2nd

Menfi Tespit Bilirkişi Rapor Örneği

02.05.2012 - 15:17

Menfi tepsi davası; Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran dosya borçlusunun borca konu olan ilişkinin ve borcun olmadığının tespitine ilişkin talep ettiği bir rapordur. Esas itibariyle borcun bulunmadığının tespitnin yüce mahkemece tespitinin istenmiş olduğu bir dava türüdür. Yüce Mahkeme tarafından resen seçilen bilirkişi tarafından söz konusu alacak - borç ilişkisinin olmadığına dair tespit etmek üzere defter üzerinde inceleme yapılan Menfi Tespite ilişkin Bilirkişi Raporu örneği ektedir.