Skip to Content
Bilirkişi Rapor Örneğinin tamamını görmek ve Bilirkişi Rapor Örneği Dosyasını bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız  Sınırsız Üye olmanız gerekiyor.

Bilirkişi Rapor Örnekleri

Açıklamalı Genel Bilirkişi Rapor Örneği - Şablon

01.04.2014 - 04:10

Bir bilirkişi raporunda dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ve açıklamalar mevcuttur. Genel olarak olarak kullanılabilecek bir Bilirkişi Raporu şablonu ektedir. Lütfen şablonu kullanırken içerisinde sizlere bilgi verme amacıyla eklenmiş kırmızı renkli kısımları siliniz. Silinmesi gereken kırmızı yerlerin, silinmesi unutulduğu takdirde yaratacağı sorunlardan sorumlu değiliz. Bu rapor bir Bilirkişi Raporu'nun nasıl hazırlanacağını göstermek amaçlıdır.

Vergi Ziyaı Bilirkişi Raporu Örneği

04.07.2012 - 01:23

İddianamede ve vergi suçu raporunda isnat edilen eylemlin sanık tarafından işlenip işlenmediği, sahte fatura tanzim edilip edilmediği, Vergi Zıyaının oluşup oluşmadığı hususlarının bilirkişi raporu ile tespiti istenmiştir. Yüce Mahkemece istenen tespit raporu örneği ektedir.

İstirdat Bilirkişi Rapor Örneği

12.06.2012 - 01:11

Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığınca, istirdat dava konusuna ilişkin olarak, tarafların dosyaya sunulan ticari defterleriyle, dayanak kanıtları incelenerek tarafların talepleri konusun hakkında düzenlenmek üzere Yüce Mahkemece re'sen bilirkişi seçilmiş ve rapor hazırlanarak görüş istenmiştir. Dosya ekindeki incelemeye konu olan belgeler tetkik edilip incelemeye istinaden hazırlanan İstirdat Bilirkişi Rapor Örneği ektedir.

Demirbaş Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

10.06.2012 - 00:03

Bir anonim şirket, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçesinde, şirket tarafından devredilecek varlıkların, değerlerinin bilirkişi tayin edilmek suretiyle tespit edilmesini talep etmiştir. Talep üzerine hazırlanan demirbaş tespiti bilirkişi raporu örneği ektedir.

Alacak Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

03.06.2012 - 01:36

Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, alacak dava konusuna ilişkin olarak, yerinde tarafların ticari defterleriyle, dayanak kanıtları incelenerek, defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, kayıtların birbirini doğrulayıp doğrulamadığını, defterlerin tasdiklerinin yapılıp yapılmadığının, tespitinden sonra taraflar arasındaki ticari ilişkinin sözlü anlaşmayla kararlaştırılan iş bedeli konusunda kayıt bulunup bulunmadığının ve varsa ödemelerin tespit edilmek üzere Yüce Mahkemece resen bilirkişi seçilip rapor hazırlanmıştır. Ekte alacak tespitine ilişkin bilirkişi raporu ektedir.

Tür Değişikliği İçin Özsermaye Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

29.05.2012 - 23:25

Bir anonim şirketi, Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçesinde Anonim Şirketini, Limited Şirkete dönüştüreceğinden şirketin özsermaye tespitini istemiştir. Mahkeme tarafından verilen karar gereğince bilirkişi olarak atanmış talep sahibi K....... İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Mahkemeye sunmuş olduğu Yevmiye Defteri ve bilançosu incelenerek şirketin öz sermayesi tespit edilmiştir. Özsermaye tespit bilirkişi rapor örneği ektedir.

Menfi Tespit Bilirkişi Rapor Örneği

28.05.2012 - 00:42

İcra takibi neticesinde maaşından haciz kararı ile kesinti yapılan davacı kesintinin haksız olduğunu, böyle bir borcunun bulunmadığını öne sürerek dava yoluna gitmiştir. Sulh Hukuk Mahkemesi Başkanlığı’nca, menfi tespit dava konusuna ilişkin olarak, dosya içerisindeki dayanak kanıtlarının incelenerek, alacağın tespitinin yapılması, işlemiş faizlerinin hesaplanması ve tespit edilemesi için Yüce Mahkemece re'sen bilirkişi seçilerek rapor hazırlanarak sunulmak üzere görüş istenmiştir.

Alacak Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

27.05.2012 - 23:58

Kamu İktisadi Teşekkülü olan Anonim Şirketin ihale ile hizmet alımına başvurmuştur. İhale sonucuna bir firma itiraz etmiş ve ihale için hak talebinde bulunmuştur. Bu nedenle açılan dava sonucu dosya ekleri ile birlikte yüce mahkemece bilirkişiye tevdi edilmiştir. Dava nedeni ile alacak doğup doğmadığını ve alacak doğdu ise hak edilen alacağın hesaplanması istenmiştir. İnceleme sonucu yazılan alacak davası bilirkişi rapor örneği ektedir.

Özsermaye Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

17.05.2012 - 19:04

Şirketler tür değişikliği, birleşme v.b. gibi nedenlerle özsermayelerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi için Asliye Ticaret Mahkemelerine başvururlar. Asliye Ticaret Mahkemesince seçilen bilirkişi, dosya içerisinde sunulan evraklara dayanarak Özsermaye Tespit Raporunu hazırlar ve Yüce Mahkemeye sunarlar. Nevi (tür) değişikliği nedeniyle yapılmış Özsermaye Tespit Raporu ekte yer almaktadır.

İşe İade Bilirkişi Raporu Örneği

15.05.2012 - 23:16

Kurumda yolsuzluk yapıldığı tespit edilmiş yolsuzluk yapanlar el çektirilmiştir. Yolsuzluk yapanların emrinde çalışan memurda işten çıkartılmıştır. İşten çıkartılan memur kurumda yapılan yolsuzluktan haberdar olmadığını belirterek işe iade davası açmıştır. Memurun işe iadesi ile ilgili açtığı davada yüce mahkeme dosyayı bilirkişiye tevdi etmiştir. Dava ile ilgili hazırlanan işe iade bilirkişi raporu örneği ektedir.