Skip to Content

Asliye Ticaret Mahkemesi

Açıklamalı Genel Bilirkişi Rapor Örneği - Şablon

01.04.2014 - 04:10

Bir bilirkişi raporunda dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ve açıklamalar mevcuttur. Genel olarak olarak kullanılabilecek bir Bilirkişi Raporu şablonu ektedir. Lütfen şablonu kullanırken içerisinde sizlere bilgi verme amacıyla eklenmiş kırmızı renkli kısımları siliniz. Silinmesi gereken kırmızı yerlerin, silinmesi unutulduğu takdirde yaratacağı sorunlardan sorumlu değiliz. Bu rapor bir Bilirkişi Raporu'nun nasıl hazırlanacağını göstermek amaçlıdır.

İstirdat Bilirkişi Rapor Örneği

12.06.2012 - 01:11

Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığınca, istirdat dava konusuna ilişkin olarak, tarafların dosyaya sunulan ticari defterleriyle, dayanak kanıtları incelenerek tarafların talepleri konusun hakkında düzenlenmek üzere Yüce Mahkemece re'sen bilirkişi seçilmiş ve rapor hazırlanarak görüş istenmiştir. Dosya ekindeki incelemeye konu olan belgeler tetkik edilip incelemeye istinaden hazırlanan İstirdat Bilirkişi Rapor Örneği ektedir.

Demirbaş Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

10.06.2012 - 00:03

Bir anonim şirket, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçesinde, şirket tarafından devredilecek varlıkların, değerlerinin bilirkişi tayin edilmek suretiyle tespit edilmesini talep etmiştir. Talep üzerine hazırlanan demirbaş tespiti bilirkişi raporu örneği ektedir.

Alacak Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

03.06.2012 - 01:36

Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, alacak dava konusuna ilişkin olarak, yerinde tarafların ticari defterleriyle, dayanak kanıtları incelenerek, defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı, kayıtların birbirini doğrulayıp doğrulamadığını, defterlerin tasdiklerinin yapılıp yapılmadığının, tespitinden sonra taraflar arasındaki ticari ilişkinin sözlü anlaşmayla kararlaştırılan iş bedeli konusunda kayıt bulunup bulunmadığının ve varsa ödemelerin tespit edilmek üzere Yüce Mahkemece resen bilirkişi seçilip rapor hazırlanmıştır. Ekte alacak tespitine ilişkin bilirkişi raporu ektedir.

Tür Değişikliği İçin Özsermaye Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

29.05.2012 - 23:25

Bir anonim şirketi, Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’na vermiş olduğu dilekçesinde Anonim Şirketini, Limited Şirkete dönüştüreceğinden şirketin özsermaye tespitini istemiştir. Mahkeme tarafından verilen karar gereğince bilirkişi olarak atanmış talep sahibi K....... İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Mahkemeye sunmuş olduğu Yevmiye Defteri ve bilançosu incelenerek şirketin öz sermayesi tespit edilmiştir. Özsermaye tespit bilirkişi rapor örneği ektedir.

Özsermaye Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği

17.05.2012 - 19:04

Şirketler tür değişikliği, birleşme v.b. gibi nedenlerle özsermayelerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi için Asliye Ticaret Mahkemelerine başvururlar. Asliye Ticaret Mahkemesince seçilen bilirkişi, dosya içerisinde sunulan evraklara dayanarak Özsermaye Tespit Raporunu hazırlar ve Yüce Mahkemeye sunarlar. Nevi (tür) değişikliği nedeniyle yapılmış Özsermaye Tespit Raporu ekte yer almaktadır.

Kısmi Bölünme Bilirkişi Raporu Örneği

04.05.2012 - 16:09

Bir sermaye şirketinin kendi duran varlığı olan taşınmazları vermek suretiyle diğer bir sermaye şirketinin hisselerini edinmesi kısmı bölünme olarak değerlendirilmektedir. Kısmi bölünme esnasında şirketlerin özvarlıklarına dikkat etmek ve ayrıca bu özvarlığın şirket ortakları aleyhine azalmasının önüne geçilmelidir. Gayrımenkul karşılığında menkul kıymet edinilmesi duran varlıkları değiştirmemektedir. Kısmi bölünme için yüce mahkemeye başvuran şirketler bölünmenin oluşumu hakkında hazırlanan kısmi bölünme bilirkişi raporu ile bölünebilmeyi sağlamışlardır. Ekte kısmi bölünme bilirkişi raporu örneği mevcuttur.

Menfi Tespit Bilirkişi Rapor Örneği

02.05.2012 - 15:17

Menfi tepsi davası; Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran dosya borçlusunun borca konu olan ilişkinin ve borcun olmadığının tespitine ilişkin talep ettiği bir rapordur. Esas itibariyle borcun bulunmadığının tespitnin yüce mahkemece tespitinin istenmiş olduğu bir dava türüdür. Yüce Mahkeme tarafından resen seçilen bilirkişi tarafından söz konusu alacak - borç ilişkisinin olmadığına dair tespit etmek üzere defter üzerinde inceleme yapılan Menfi Tespite ilişkin Bilirkişi Raporu örneği ektedir.

Alacak Tespiti Bilirkişi Rapor Örneği - Şablon

01.03.2012 - 19:26

Taraflardan biri diğerinde her hangi bir nedenle (ticari nedenler v.b. gibi) alacağının olduğunu iddia etmektedir. Söz konusu alacağın dayanağı olarak da yapılan ticari iş gösterilmektedir. Ticari iş tarafların defter ve belgelerinde kayıt edilmek zorundadır. Alacağın ispatı için taraflardan biri her iki tarafında defterinin incelenmesini ve söz konusu alacağın ve fazlaya dair haklarının tespit edilmesi ve kendine teslim edilmesi için mahkemeye başvurmuştur.

İçerik yayınları